fbpx

התשובות ניתנות בטקסט ו/או בבחירה מתוך רשימה סגורה. את עצמכם אנחנו מבקשים שתציגו בסרטון וידאו עד דקה. באופן זה המומחים שלנו יוכלו להתרשם טוב יותר ולהתאים לכם את בני הזוג המדויקים לכם (ככל שיהיו), וגם אתם ובני/ות הזוג תוכלו להחליט אם מתאים.